Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

BÁO CÁO Tổng kết Thực tập sư phạm năm học: 2012 - 2013 (trường THPT Nguyễn Huệ - Núi Thành)

     SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:   /BC-THPTNH
Núi Thành, ngày 27  tháng 3  năm 2013


BÁO CÁO
Tổng kết Thực tập sư phạm năm học: 2012 - 2013
(Đợt Thực tập sư phạm: từ ngày 18/02 /2013 đến ngày 31/3/2013)
 

Trưởng Ban chỉ đạo TTSP cơ sở: Nguyễn Hữu Thiện, Hiệu trưởng THPT Nguyễn Huệ.
Trưởng đoàn Thực tập sư phạm: Trần Anh Dũng, Giảng viên Trường ĐH Quảng Nam.

NỘI DUNG BÁO CÁO

   

I. Tình hình giáo sinh thực tập:
1. Chuyên cần:
Số lượng:  24 sinh viên, trong đó:
Ngành Toán: 7 sinh viên;
Ngành Ngữ văn: 7 sinh viên;
Ngành Vật lý: 6 sinh viên;
Ngành Sinh – KTNN: 4 sinh viên.
Số sinh viên vắng: 0.
2. Nề nếp, thực hiện giờ giấc, trang phục, nội quy TTSP:
Sinh viên thực hiện tốt.
3. Ăn ở và các hoạt động khác:
Diễn ra bình thường.
II. Kết quả thực tập:
1. Thực tập công tác giảng dạy:
a. Dự giờ mẫu: 02 tiết/ sinh viên
b. Dạy thử: 01 tiết/ngành,
Xếp loại  như sau:
Ngành Toán: Giỏi;
Ngành Ngữ văn: Khá;
Ngành Vật lý: Giỏi;
Ngành Sinh – KTNN: Giỏi.
c. Số tiết thực tập giảng dạy: 120 tiết/đoàn.
d. Nhận xét khái quát tình hình thực tập công tác giảng dạy:
          Hầu hết SV thực hiện tốt các nề nếp chuyên môn do nhà trường quy định, nhanh chóng tiếp thu những trao đổi về chuyên môn của GV hướng dẫn, có cố gắng soạn giáo án đầy đủ, tích cực dự giờ GV hướng dẫn và một số GV khác để rút kinh nghiệm. Trong các tiết lên lớp có một số tiết sinh viên dạy khá tốt. . .
          Tuy nhiên một số SV còn nhiều lúng túng khi mới bắt đầu soạn bài, mới bắt đầu lên lớp.
2. Thực tập công tác giáo dục (Chủ nhiệm lớp và HĐNG):
a. Số tiết thực tập CN và HĐNG: 71 tiết/đoàn.
b. Nhận xét khái quát tình hình thực tập công tác giáo dục:
Các SV rất nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm, tìm hiểu đặc điểm của lớp, của HS khá tốt, cùng với GVCN tổ chức tiết sinh hoạt chủ nhiệm, tổ chức sinh hoạt ngoài giờ có chất lượng.
Thường xuyên sinh hoạt đầu buổi với lớp, thân thiện với HS. Quan hệ tốt với Hội đồng sư phạm nhà trường. Ứng xử lịch thiệp, tác phong đứng đắn.
III. Kết quả thực tập sư phạm cuối khoá, đánh giá chung:
1. Kết quả thực tập sư phạm cuối khoá:
a. Kết quả: (Bảng điểm tổng hợp kết quả Thực tập sư phạm (kèm theo))
b. Thống kê:
Môn
TS SV
Xuất sắc
Giỏi
Khá
TB khá
TB
Yếu
Kém
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
Toán
7
7
100%
Ngữ văn
7
7
100%
Vật lý
6
6
100%
Sinh - KTNN
4
4
100%
Tổng
24
24
100%
2. Họ và tên sinh viên đề nghị khen thưởng:
Lê Thị Quỳnh Oanh (Mã SV: 1109010129)

3. Đánh giá chung:
Tình hình TTSP diễn ra bình thường, kết quả tốt.
IV. Những vấn đề khác:
1. Thuận lợi:
Trường luôn được sự lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời của ngành và địa phương. Tình hình kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng ở địa phương khá ổn định. Trường luôn tạo điều kiện tối đa cho SV mượn phòng để tập giảng vào ban đêm cũng như các trang thiết bị dạy học khác.
Nề nếp của nhà trường được thực hiện khá tốt.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường rất nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn SV thực tập.
2. Khó khăn:
Số lượng sinh viên kiến tập cùng với sinh viên thực tập quá nhiều (69 sinh viên). Trong khi đó, đội ngũ giáo viên của trường còn thiếu, còn trẻ và ít có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn thực tập sư phạm. Do đó 01 giáo viên phải hướng dẫn rất nhiều sinh viên và với số lượng này trường không có phòng đủ sức chứa để họp Hội đồng (Hội trường của nhà trường đang sửa chữa).
Trường không có chỗ trọ cho sinh viên nên sinh viên đến thực tập ở trường phải thuê hoặc mượn nhà dân để ở trong thời gian thực tập.
V. Những đề xuất với Ban chỉ đạo TTSP cấp trên:
          Các năm tiếp theo, Ban chỉ đạo TTSP cấp trên cần căn cứ vào điều kiện thực tế của từng trường (Trường phổ thông có thể nhận bao nhiêu sinh viên kiến tập, thực tập và có thể nhận được những ngành gì…) để phân phối số lượng sinh viên kiến tập, thực tập cho phù hợp.
          Cần cung cấp đầy đủ nội dung và các biểu mẫu phục vụ TTSP, các biều mẫu cần khoa học và có hướng dẫn sử dụng một cách cụ thể./.
   Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD&ĐT Quảng Nam (để báo cáo);
- Trường Đại học Quảng Nam;
 - Lưu VT.                                                              
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét